Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

понедельник, 30 ноября 2015 г.

01.12.2015թ

Հարությունյան Տիգրան -10 միավոր
Արզումանյան Տիգրան- 10 միավոր
Բարխուդարյան Գոռ- 10 միավոր
Բարսեղյան Արամ- 10 միավոր
Տեր-Թորոսյան Դավիթ-10 միավոր
Երանոսյան Էլեն- 9 միավոր
Թեմա՝ Մեկ անհայտով հավասարում

Խնդիրները լուծի՛ր հավսարումներ կազմելու միջոցով.
1.Տուփի մեջ կոճակներ կային:Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ,նրանց քանակը դարձավ 95:Սկզբում քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ:
2.Ջահի լամպերից 27-ն այրվել էին, և դահլիճը լուսավորվում էր 323 լամպով:Ընդամենը քանի՞ լամպ կար ջահի վրա:
3.Տրված է ABC եռանկյունը :Նրա AB կողմը 3սմ-ով մեծ է AC կողմից,իսկ BC կողմ 2-սմ ով մեծ է AB-ից:Գտի՛ր ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է:

4.¶ïݻɠ/5x/<23 å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ µáÉáñ ³ÙµáÕç x-»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:
5..¶ïÝ»É ³é³çÇÝ Ûáà µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÁ, áñáÝù 4-Ç  íñ³ µ³Å³Ý»ÉÇë ëï³óíáõÙ ¿  3 Ùݳóáñ¹:
6.ø³ÝDZ ѳï áõóÝÇß Ãí»ñ ϳÝ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 2-Ç:
7
.¶ÇñùÝ áõÝÇ 240 ¿ç: ²ß³Ï»ñïÁ ³é³çÇÝ ûñÁ ϳñ¹³ó ·ñùÇ 7,5%-Á, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ûñÁ` 12 ¿ç ³í»ÉÇ: ø³ÝDZ ¿ç Ùݳó ϳñ¹³Éáõ:
8.àõÕÕ³ÝÏÛ³Ý É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 20ëÙ ¿, ÇëÏ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ɳÛÝáõÃÛ³Ý 115%-Á:

àñù³±Ý ÏÉÇÝÇ áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý å³ñ³·ÇÍÁ:
9.
ºñ»ù ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 8-Ç: ¶ïÝ»É ³Û¹ Ãí»ñÇó ³Ù»Ý³Ù»ÍÁ:                    

0 коммент.:

Отправить комментарий