Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For Bloggers Free Backlinks

понедельник, 30 ноября 2015 г.

01.12.2015թ

Հարությունյան Տիգրան -10 միավոր
Արզումանյան Տիգրան- 10 միավոր
Բարխուդարյան Գոռ- 10 միավոր
Բարսեղյան Արամ- 10 միավոր
Տեր-Թորոսյան Դավիթ-10 միավոր
Երանոսյան Էլեն- 9 միավոր
Թեմա՝ Մեկ անհայտով հավասարում

Խնդիրները լուծի՛ր հավսարումներ կազմելու միջոցով.
1.Տուփի մեջ կոճակներ կային:Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ,նրանց քանակը դարձավ 95:Սկզբում քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ:
2.Ջահի լամպերից 27-ն այրվել էին, և դահլիճը լուսավորվում էր 323 լամպով:Ընդամենը քանի՞ լամպ կար ջահի վրա:
3.Տրված է ABC եռանկյունը :Նրա AB կողմը 3սմ-ով մեծ է AC կողմից,իսկ BC կողմ 2-սմ ով մեծ է AB-ից:Գտի՛ր ABC եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե նրա պարագիծը 29 սմ է:

4.¶ïݻɠ/5x/<23 å³ÛÙ³ÝÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ µáÉáñ ³ÙµáÕç x-»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:
5..¶ïÝ»É ³é³çÇÝ Ûáà µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÁ, áñáÝù 4-Ç  íñ³ µ³Å³Ý»ÉÇë ëï³óíáõÙ ¿  3 Ùݳóáñ¹:
6.ø³ÝDZ ѳï áõóÝÇß Ãí»ñ ϳÝ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 2-Ç:
7
.¶ÇñùÝ áõÝÇ 240 ¿ç: ²ß³Ï»ñïÁ ³é³çÇÝ ûñÁ ϳñ¹³ó ·ñùÇ 7,5%-Á, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ûñÁ` 12 ¿ç ³í»ÉÇ: ø³ÝDZ ¿ç Ùݳó ϳñ¹³Éáõ:
8.àõÕÕ³ÝÏÛ³Ý É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ 20ëÙ ¿, ÇëÏ »ñϳñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ ɳÛÝáõÃÛ³Ý 115%-Á:

àñù³±Ý ÏÉÇÝÇ áõÕÕ³ÝÏÛ³Ý å³ñ³·ÇÍÁ:
9.
ºñ»ù ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³Ý Ãí»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ѳí³ë³ñ ¿ 8-Ç: ¶ïÝ»É ³Û¹ Ãí»ñÇó ³Ù»Ý³Ù»ÍÁ:                    

суббота, 28 ноября 2015 г.

29.11.2015թԹեմա՝ Մեկ անհայտով հավասարում

Դիտարկենք մի խնդիր:Ներքևի գրադարակում 4 անգամ ավելի շատ գիրք կա, քան վերևի գրադարակում: Եթե ներքևի գրադարակից վերև տեղափոխենք 15 գիրք, ապա գրադարակներում գրքերի քանակները կհավասարվեն: Քանի՞ գիրք կա վերևի գրադարակում:Վերևի գրադարակի գրքերի թիվը նշանակենք x տառով: Այդ դեպքում ներքևի գրադարակի գրքերի թիվը կլինի 4x: Եթե ներքևի գրադարակից 15 գիրք տեղափոխենք վերև, ապա ներքևի գրադարակում կմնա 4x-15 գիրք, իսկ վերևում կլինի x+15 գիրք: Ըստ խնդրի պայմանի այդպիսի տեղափոխությունից հետո գրադարակներում գրքերի քանակները հավասարվեցին: Ուստի՝
4x - 15 = x + 15:
5x = 2x + 7 և 5x - 2x = 7
6x = 2x + 8 և 3x = x + 4
Հավասարումների միջոցով խնդիրներ լուծելիս վարվում են հետևյալ կերպ. որևէ անհայտ թիվ նշանակում են տառով և, օգտագործելով խնդրի պայմանները, կազմում են հավասարում, լուծում են այդ հավասարումը, ստացված արդյունքը համապատասխանեցնում են խնդրի պայմանին:
Խնդիր 1: Զամբյուղում կար 2 անգամ ավելի քիչ խնձոր, քան արկղում: Այն բանից հետո, երբ զամբյուղից արկղի մեջ դրեցին 10 խնձոր, արկղում եղավ 5 անգամ ավելի շատ խնձոր, քան զամբյուղում: Քանի՞ խնձոր կար զամբյուղում և քանի խնձոր՝ արկղում:
Լուծում: Դիցուք զամբյուղում կար x խնձոր, այդ դեպքում արկղում կար 2x խնձոր: Երբ զամբյուղից արկղի մեջ դրեցին 10 խնձոր, զամբյուղում դարձավ x-10 խնձոր, իսկ արկղում՝ 2x+10 խնձոր: Ըստ խնդրի պայմանի արկղում 5 անգամ ավելի շատ խնձոր եղավ, քան զամբյուղում: Ուրեմն՝
5 * (x - 10) = 2x + 10:
Լուծենք կազմած հավասարումը.
5x - 50 = 2x + 10,
5x - 2x = 10 + 50,
3x = 60, x = 20:
Հետևաբար զամբյուղում կար 20 խնձոր:
Քանի որ 2x = 2 * 20 = 40, ապա արկղում կար 40 խնձոր:
Պատասխան: 20 խնձոր և 40 խնձոր:
Խնդիր 2: Ծառատունկի համար նախատեսված հաղարջենու 78 տնկիները որոշեցին բաշխել երեք օղակների միջև այնպես, որ առաջին օղակը ստանա 2 անգամ քիչ, քան երկրորդը, իսկ երրորդ օղակը 12 տունկա ավելի ստանա, քան առաջինը: Քանի՞ տունկ պետք է հատկացնեն առաջին օղակին:
Լուծում: Դիցուք առաջին օղակին որոշել են հատկացնել x տունկ: Այդ դեպքում երկրորդ օղակը պետք է ստանա 2x տունկ, իսկ երրերդը՝ x+12 տունկ: Տունկերի ընդհանուր թիվը կլինի x + 2x + (x + 12), որն ըստ խնդրի պայմանի հավասար է 78-ի: Նշանակում է՝
x + 2x + (x + 12) = 78:
Լուծենք ստացված հավասարումը.
x + 2x + (x + 12) = 78,
4x = 78 - 12,
4x = 66, x = 16.5:
Ըստ խնդրի բովանդակության x-ը պետք է բնական թիվ լինի, իսկ հավասարման արմատը կոտորակային թիվ է: Նշանակում է նշված եղանակով անհնար է տունկերը բաժանել:
Պատասխան: Տունկերի այդպիսի բաշխում անհնար է:

Անհայտ գրքերի թիվը գտնելու համար մենք կազմեցինք փոփոխական պարունակող հավասարություն: Այդպիսի հավասարություններն անվանում են մեկ փոփոխականով հավասարումներ, կամ հավասարումներ մեկ անհայտով:Մենք պետք է գտնենք այն թիվը, որը x-ի փոխարեն տեղադրելով 4x - 15 = x + 15 հավասարման մեջ ստացվի ճիշտ հավասարություն: Այդպիսի թիվն անվանում են հավասարման լուծում, կամհավասարման արմատ:Սահմանում: Հավասարման արմատ կոչվում է փոփոխականի այն արժեքը, որի դեպքում հավասարումը դառնում է ճիշտ հավասարություն:                       
4x - 15 = x + 15 հավասարումն ունի մեկ արմատ՝ 10 թիվը:

Առաջադրանք 1
Աննան մտապահել էր երկու թիվ:Նրա մտապահած առաջին թիվը երկրորդ թվից մեծ էր 20-ով,իսկ գումարը հավասար է 88:Ի՞նչ թվեր է մտապահել Աննան:

Առաջադրանք 2
Եռանկյան պարագիծը հավասար է 45 սմ:Եռանկյան մի կողմի երկարությունը  15 սմ ,իսկ մյուս կողմերից մեկը մյուսից մեծ է 8 սմ-ով:Որքա՞ն են եռանկյան մյուս երկու կողմերի երկարությունները:

Առաջադրանք 3
Գրախանութի ներքևի գրադարակում 3 անգամ ավելի շատ գիրք կա, քան վերևի գրադարակում: Եթե ներքևի գրադարակից վերև տեղափոխենք 25 գիրք, ապա գրադարակներում գրքերի քանակները կհավասարվեն: Քանի՞ գիրք կա վերևի գրադարակում:

Առաջադրանք 4
Հաշվի՛ր
-30+16=     -45+36=     -14+28=      38-78=   67-89=   100-128=
-12-36=        -45-69=    -16-(-98)=       -47-56=   -69+45=
3,1+54,01=   0,01+5,03=   14,005+36,05=  63-0,12=  45-0,03=
12,03*1,2=  3,6*0,5=  6,08*3,2=   48,008:0,04=

четверг, 26 ноября 2015 г.

27.11.2015թ

Օրվա լավագույն աշխատողները
6-4 դասարան
Հակոբյան Արշակ- 10 միավոր
Ապերյան Ստեփան-10 միավոր
Կարապետյան Արեն- 10 միավոր
Արամյան Վարդան- 9- միավոր
Էդգար Ենգիբարյան -9միավոր
Մանուկյան Մանե- 9 միավոր
.Բաբայան Մոնիկա- 9 միավոր


Թեմա՝ Խնդիրներ հարաբերություն թեմայի վերաբերյալ,
Առաջադրանք 1
Աննան ունի 30 գրամանոց մատանի:Այն  կազմված է ոսկու և արծաթից և հարաբերում է ինչպես 1:2:Գտի՛ր ,որքա՞ն է  ոսկու զանգվածը:

Առաջադրանք 2
Գտի՛ր հավասարման արմատը (լուծումը)
  x+15=75       x-28= 90       78-x=16        98-x= 14      56-x=15      89-x=56
  x+12=-3        x+45=-56         x-12=-4          x-5=-7     x-14=-63    x-16=-12
 2x+4=36   3x+45=69        14+4x=30    5x-12=63        6x-14=22

Առաջադրանք 3
Եռանկյան պարագիծը 27սմ է: Կողմերից մեկի երկարությունը 11 սմ է,իսկ մյուս երկու կողմերը հարաբերում են ինչպես 1:3: Գտի՛ր մնացած կողմերի երկարությունները:

Առաջադրանք 4
Արույրը 60% պղնձի և 40% ցինկի  համաձուլվածք է:Արույրը պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ:Որքա՞ն արույր կստացվի:
вторник, 24 ноября 2015 г.

25.11.2015

Թեմա՝Հեռավար ուսուցում

1.Բացեք փակագծերը և հաշվեք արտահայտության արժեքը.
8.79 - (-1.76 + 8.97)=

-2.79 - (-1.76 - 8.97)=

2.Առաջին դարակում կա 42 գիրք, իսկ երկրորդում՝ 34: Երկրորդ դարակից հանել են մի քանի գիրք, իսկ առաջինից՝ այնքան, որքան մնացել է երկրորդում: Դրանից հետո առաջին դարակում մնացել է 22 գիրք: Քանի՞ գիրք են հանել երկրորդ դարակից:

3.Առաջին դասարանում կա 42 աշակերտ, իսկ երկրորդում՝ 3 աշակերտ պակաս, քան երրորդում: Քանի աշակերտ կա երրորդ դասարանում, եթե առաջին և երկրորդ դասարաններում միասին կա 80 աշակերտ:

4.Դպրոցամերձ հողամասում կա 405 ծառ: Լորենիները կազմում են բոլոր ծառերի 2/5-ը:Լորենիների թիվը կազմում է սոճիների թվի 90%-ը,մնացած ծառերը կեչիներ են:Քանի՞ կեչի կա դպրոցամերձ հողամասում:понедельник, 23 ноября 2015 г.

24.11.2015թ

6-1 դաս.
Ադիբեկյան Արման Ալեքսանի-
Աղաջանյան Լիա Արմենի
Առաքելյան Մարիամ Արթուրի
Ավետիսյան Հայկ Արմենի
Արամյան Վարդան Դավիթի
Բաբայան Մոնիկա Արտյոմի
Բադալյան Նարեկ Սերոբի
Ենգիբարյան Էդգար Արմենի
Երնջակյան Ռոբերտ Արթուրի
Թովմասյան Կարինա Կիմի
Կոնուեյ Պատրիկ Ջոնի
Հարությունյան Վիրաբ Էդուարդի
Հովհաննիսյան Էրիկ Հայկի
Հովհաննիսյան Լևոն Ալիկի
Ղազարյան Ռուզաննա Ռադիկի
Մայիլյան Մարիամ Վարդանի
Մանասյան Արսեն Արթուրի
Մանուկյան Մանե Արթուրի
Մարտիրոսյան Արամ Գրիգորի
Մարտիրոսյան Էլինա Միսակի
Նահապետյան Վահագն Յավրիի
Սարգսյան Արտյոմ Արմենի
Սաֆարյան Գոռ Արթուրի
Սուքիասյան Սարգիս Հայկի
Կամենդատյան Լիդիա Գառնիկի
6-3 դաս.
Առաքելյան Գոռ Արտակի-
Ավանեսյան Նարեկ Սասունի-9միավոր
Բաբայան Էլլադա Հրայրի-7 միավոր
Գևորգյան Դավիթ Գրիգորի-6միավոր
Գրիգորյան Ալեքսանդր Անդրանիկի-6 միավոր
Գրիգորյան Առաքել Գրիգորի-7 միավոր
Գրիգորյան Գայանե Արմենի
Թորիկյան Ալվարդ Բագրատի-7 միավոր
Լոռեցյան Տիգրան Մկրտչի- թերի է
Խաչատրյան Նարեկ Աշոտի-7 միավոր
Կաժոյան Ռոբերտ Վահրամ-չի ներկայացրել
Կոկոշյան Հարություն Լևոնի-չի կատարել
Հակոբյան Գեղամ Սիմոն-բացակա
Հունանյան Արամ Սամվելի-8 միավոր
Ղազարյան Աննա Արմենի-չի ներկայացրել
Մեջլումյան Մարթա Աշոտ-չի ներկայացրել
Մինասյան Սերգեյ Սմբատի-7 միավոր
Նազարյան Հայկ Դավիթի-7 միավոր
Սերոբյան Արեգ Բենիամին-7միավոր
Ստեփանյան Աննա Արթուրի- չի ներկայացրել
Վարդանյան Գերասիմ Ռուլանդի-չի կատարել
Քոչարյան Լիանա Արսենի
Հովհաննիսյան Արեգ Արմանի- չի ներկայացրել


6-2 դաս.
Աբգարյան էլեն Գուրգենի-6միավոր
Ադամյան Վանիկ Արթուրի-7 միավոր
Առաքելյան Գոռ Արմենի- չի ներկայացրել
Արզումանյան Տիգրան Արմենի-10 միավոր
Բարխուդարյան Գոռ Վահեի-10միավոր
Բարսեղյան Արամ Սարգիսի-10 միավոր
Գևորգյան Աստղիկ Արսենի-
Գրիգորյան Լիլիթ Արթուրի-7 միավոր
Երանոսյան Էլեն Աշոտի-7 միավոր
Երիցյան Էդուարդ Գագիկի-10 միավոր
Զաքարյան Լյուդվիգ Արայի
Էքսուզյան Արմինե Ռուբենի
Իսախանյան Աննա Ավետիքի-8 միավոր
Խայաթի Խոսրուշահի Սառա Ալիռեզայի
Կամենդատյան Լիդիա Գառնիկի
Կարապետյան Ազատ Կարենի- 7 միավոր
Կոբալյան Ալեքսանդր Գարեգինի- չի ներկայացրել
Հակոբյան Հարություն Արմենի- չի ներկայացրել
Համբարձումյան Արթուր Կամոյի- չի ներկայացրել
Հարությունյան Տիգրան Արսենի-10միավոր
Հովսեփյան Մարկ Հովհաննեսի-թերի է
Նալբանդյան Սրապ Կարենի8 միավոր
Նաջարյան Հովհաննես Մանվելի- չի ներկայացրել
Տեր-Թորոսյան Դավիթ Արտակի-10միավոր
Քելեշյան Արարատ Նազարի-7միավոր
Օնանյան Մեսրոպ Մովսեսի-9միավոր


Թեմա՝ Կրկնողություն
1.
Գրիր տառային արտահայտության տեսքով
 a և b թվերի գումարը
 a և b թվերի տարբերությունը
 a և b թվերի գումարի կրկնապատիկը
 a և b թվերի կիսագումարը
 a b և c թվերի գումարի եռապատիկը
 a և b թվերի քանորդի  և  c և d թվերի արտադրյալի գումարը


2.Գտի՛ր տառային արտահայտությունը

(a+b)*c+3ab=  եթե a=1, b=0,5, c=1,125

3.Հաշվի՛ր
200 թվի 20%-ը
150 թվի 30%-ը
500-ի 100%-ը
1200-ի 60%-ը

4.Երկու  քաղաքների միջև հեռավորությունը քարտեզի վրա 2սմ է:Որքա՞ն է իրական հեռավորությունը,եթե քարտեզի մասշտաբը 1:2000000 :

5.Հաշվի՛ր
15-36=     58-69=      -12+36=     -69+18=   -69-58=   -15-69=
-5*(-8)=    -10*(-8):(-2)=      -25*(-5)*(+2)=
0,25+12,69=   25-14,09=     69+0,25=    1,2*3,5=   0,008:0,2=

6.լրացուցիչ
Մտապահած թվին գումարեցին նրանից 1-ով մեծ թիվը,հետ ստացված գումարից հանեցին մտապահած թվից մեկով փոքր թիվ:Արդյունքում ստացան 23:Ո՞րն էր մտապահած թիվը:

23.11.2015թ

Թեմա՝ Գործողություններ ռացիոնալ թվերի հետ


четверг, 19 ноября 2015 г.

20.11.2015թ

Խմբային խաղեր-Սեբաստացու օրերին  ընդառաջ

Քայլ առաջին.
Խմբերը կազվում են չորս հոգուց՝ ըստ ցանկության

Քայլ երկրորդ
Ընտրել խմբի  ղեկավար և խմբի անում

Քայլ երրորդ
Պատրաստվել խաղին և չտխրել պարտվելու դեպքում

Երեք քայլերից հետո անցնում ենք խաղին:

Առաջադրանք 1. 1 միավոր
Տուփում 6 գնդակ կա՝ սևսպիտակ և կարմիր:Կարմիրները ավելի շատ ենքան սպիտակներըիսկսպիտակները ավելի շատ ենքան սևերը:Յուրաքանչյուր գույնից քանի՞ գնդակ կա տուփում:
Առաջադրանք 2.  2 միավոր, 
Ինչպե՞ս լուցկու 6 ձողով կառուցել չորս  հավասարակողմ եռանկյուն:

Առաջադրանք 3   3
 միավոր, 
  1, 2, 9, 25, 49, 64  թվերը տրոհել երկու խմբերի այնպես, որ խմբերում եղած թվերի գումարը լինի  հավասար:

Առաջադրանք 4  4 միավոր
Կռահի՛ր  բաց  թողնված  թիվը:


Առաջադրանք 5. 5 միավոր
Օգտագործելով  0,1, 2, 3,4, 5, 6 թվերը՝  վերականգ
նիր   տվյալ անհավասարությունների  շարքը: Հիշի՛ր, որ միևնույն տառերը  պետք  է փոխարինել միևնույն  թվանշաններով, իսկ տարբեր  տառերը՝  տարբեր թվանշաններով:
Մ>Ա<Թ>Ե>Մ>Ա>Տ<Ի<Կ<Ա
Առաջադրանք 6.  10 միավոր
A քաղաքից B քաղաք լեռնային ճանապարհով ավտոբուսը գնում է 3,5 ժամում, իսկ B քաղաքից A քաղաք` 4 ժամում: Գտնեք A և B քաղաքների հեռավորությունը, եթե վերելքներում ավտոբուսը շարժվում է 25 կմ/ժ, իսկ վայրէջքներում` 50 կմ/ժ արագությամբ:19.11.2015թ

Թեմա՝ Գործողություններ ռացիոնալ թվերի հետ

6-3 դասարան
Դասարանի վատագույն աշխատողներ
Մինասյան Սերգեյ
Վարդանյան Գերասիմ
Հունանյան Արամ


Առաջադրանք 1

1/3-1/8=       5/10- 4/5=     6/25-3/5=     4/20-6/10=         15/45- 28/30=
1/5- 1/8=       2/9-3/6=       4/18- 4/5=    8/12-3/20=         2/3-1/8=
-1/3-4/10=    -4/25-1/5=    -1/6-2/10=    -3/20-1/4=          -5/16-3/4=
-5/10+1/7=   -4/15+5/6=   -2/8+4/5=    -6/20+1/8=        -6/18+4/9=

Առաջադրանք 2
Հաշվի՛ր հարմար եղանակով.
0,01+0,003=    4,05+0,25=     0,36+5,0114=
12-0,02=          25-0,005=      16,03-0,25=
0,01*2,01=     3,01*0,12=         0,05*2,5=
2,5:0,5=           6,25:0,25=        36,04:0,02=понедельник, 16 ноября 2015 г.

18.11.2015թ
Թեմա՝ Ռացիոնալ թվեր

Դրական և բացասական կոտորակային թվերը և զրոն կազմում են ռացիոնալ թվերը:
Օրինակ՝ -1/3, -5/6,  +6/7, -3.1/5
Երկու ռացիոնալ թվեր ունեն իրար հավսար բացարձակ արժեքներ ,բայց տարբեր բայց տարբեր նշաններ,ապա ասում են,որ այդ ռացիոնալ թվերն իրար հակադիր են:
1/3 թվի հակադիր թիվը՝ -1/3

Առաջադրանք 1
Համեմատե՛ք թվերը.
-1 և 0,001    ,  -2,34 և -2,43  , -1,174 և -1.1/25 ,        -5/6 և -6/7

Առաջադրանք 2
Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
ա 0,4 ,   0 ,  -7,2 .  -8,3,    -5,1,    -6,1 ,

Առաջադրանք 3
Գտի՛ր թվի հակադիրը. և հակադարձը
5 , -3 , 1/3 , -2/7 ,   +1.1/6  , -1,6

Առաջադրանք 4

Հաշվի՛ր

3,1+10,5=         20- 12,06=         14,01-5,005=        36-25,06=
12,06*3,04=      0,6*0.3=         12,03*0,01=         12,0082:0,02=
16.11.2015թ

Օրվա վատագույն աշխատողները      Օրվա լավագույն աշխատողները
6-2 դասարան                                                6-2 դասարան
Կարապետյան Ազատ-2 միավոր            Բարխուդարյան Գոռ- 10 միավոր
Երիցյան Էդուարդ- 2 միավոր                   Բարսեղյան Արամ-10 միավոր
                                                                      Օնանյան Մեսրոպ- 8 միավոր
                                                                        Արզումանյան Տիգրան- 10 միավոր

четверг, 12 ноября 2015 г.

13.11.2015թ

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների համեմատում


AB հատվածի երկարությունը հավասար է 0,6 դմ-ի։ Եթե այդ երկարությունն արտահայտենք սանտիմետրերով, ապա կստանանք 6
սմ։ Բայց 6 սմ = 60 մմ, իսկ 1 մմ =
1
100
դմ։ Ուրեմն, հատվածի
երկարությունը հավասար է
60
100
դմ = 0,60 դմ։ 0,6 և 0,60
կոտորակներն արտահայտում են միևնույն հատվածի երկարությունը։ Ուրեմն, 0,6 = 0,60։Ընդհանրապես, եթե որևէ տասնորդական կոտորակի աջ կոմից կցագրենք զրո, ապա կստացվի նրան հավասար կոտորակ։Օրինակ.
0,67 = 0,670 = 0,6700 = 0,67000,
8,5 = 8,50 = 8,500 = 8,5000,
141 = 141,0 = 141,00 = 141,000։
Եթե տասնորդական կոտորակը վերջանում է զրոյով, ապա այդ զրոն կարելի է անտեսել։ Կստացվի նրան հավասար կոտորակ։Օրինակ.
0,800 = 0,80 = 0,8;
26,100 = 26,10 = 26,1;
8,000 = 8,00 = 8,0 = 8;
60,00 = 60,0 = 60։
0,75 և 0,098 կոտորակները կանոնավոր են։ Դրանք զրոյից մեծ են և մեկից փոքր. 0 < 0,75 < 1; 0 < 0,098 < 1:7,81 կոտորակը հավասար է 7 ամբողջ թվի և 0,81 կանոնավոր կոտորակի գումարին, այսինքն՝ 7,81 = 7 + 0,81։ Ուրեմն,
7 < 7,81 < 8:
Բաղդատենք 2,48 և 4,7 կոտորակները։ Քանի որ 2,48 < 3,3 < 4, իսկ 4 < 4,7, ապա
2,48 < 4,7:
Տարբեր ամբողջ մասեր ունեցող երկու տասնորդական կոտորակներից փոքր է այն, որի ամբողջ մասը փոքր է, և մեծ է այն, որի ամբողջ մասը մեծ է։Հավասար ամբողջ մասեր ունեցող տասնորդակեն կոտորակները բաղդատելիս պետք է բաղդատել նրանց կոտորակային մասերը։ Բաղդատենք 0,625 և 0,9 տասնորդական կոտորակները։ 0,625 =
625
1000
, իսկ 0,9 =
900
1000
։ Քանի որ
625
1000
<
900
1000
, ապա 0,625 < 0,9:
Հավասար ամբողջ մասեր ունեցող երկու կոտորակներ բաղդատելիս պետք է երկու կոտորակներում էլ ստորակետից հետո գտնվող տասնորդական նիշերի քանակը հավասարեցնել աջ կողմից զրոներ կցագերլով, և բաղդատել նրանց կոտորակային մասերը։Օրինակ 1։ Բաղդատենք 8,6 և 8,59-ը։ Այս երկու թվերի ամբողջ մասերը հավասար են։ Առաջին կոտորակում ստորակետից հետո մեկ թվանշան է, իսկ երկրորդում՝ երկու։ Ուստի առաջին կոտորակին աջից կցագրում ենք մեկ զրո և ստանում 8,60։ Քանի որ 60 հարյուրերորդականը 59 հարյուրերորդականից մեծ է, ապա 8,60 > 8,59, ուստի և՝ 8,6 > 8,59։Օրինակ 2։ Մետաղի մի ձուլակտորի զանգվածը 3,81 կգ է, իսկ մյուսինը՝ 3,215 կգ։ Կտորներից ո՞րն ունի մեծ զանգված։Քանի որ 3,81 = 3,810 > 3, 215, ապա առաջին ձուլակտորի զանգվածը մեծ է։ Այս խնդիրը կարելի է լուծե այլ կերպ՝ ձուլակտորների զանգվածներն արտահայտելով գրամներով՝ 3,81 կգ = 3810 գրամ, իսկ 3,215 կգ = 3215 գրամ։ Պարզ է, որ 3810 գրամը 3215 գրամից մեծ է։Տասնորդական կոտորակները, ինչպես և ցանկացած թիվ, ճառագայթի վրա պատկերվում են կետերով։ Ըստ որում, հավասար տասնորդական կոտորակները պատկերվում են միևնույն կետով։ Փոքր տասնորդական կոտորակը ճառագայթի վրա գտնվում է մեծից ձախ, իսկ մեծը՝ փոքրից աջ։Առաջադրանք  1

Կայարանից ապրանքատար գնացքը դուրս եկավ 50 կմ/ժ արագությամբ։ 3 ժամ հետո նույն կայարանից նույն ուղղությամբ դուրս եկավ էլեկտրագնացքը 80 կմ/ժ արագությամբ։ Մեկնելուց քանի՞ ժամ հետո էլեկտրագնացքը կհասնի ապրանքատար գնացքին։

Առաջադրանք 2

x-ի ո՞ր բնական արժեքներիի դեպքում է անհավասարությունը ճիշտ

 1.91 < x < 2.99

 3.99 < x < 5.49

 0.91 < x < 2.36

 4.09 < x < 7.39
Առաջադրանք 3

Տոնակատարության համար գնեցին 36 կգ միրգ և 1.4 անգամ ավելի հատապտուղ։ Որքա՞ն հատապտուղ գնեցին։

Առաջադրանք 4

1 գլուխ պանիրը կշռում է 2.8 կգ։ Քանի՞ կիլոգրամ է կշռում 3.6 գլուխ պանիրը։

Առաջադրանք 5

Գտնել (8 - 3.998) * 25.4 - 18.993 արտահայտության արժեքը,

Գտնել 59.7 - (35,8 + 0,635) արտահայտության արժեքը։